Fagfællebedømmelse

Artiklerne i Danske Studier er underlagt fagfællebedømmelse i overensstemmelse med de officielle retningslinjer – det der kaldes Forskningsregistrering til Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI). Fagfællens skriftlige bedømmelse benyttes som grundlag for en evt. justering af artiklen.

❦ Læs mere om BFI-reglerne på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.


Hvad skal du som forfatter og fagfællebedømmer vide?

Danske Studier er et videnskabeligt tidsskrift der publicerer forskningspublikationer. Du skal derfor vide at sådanne publikationer skal:

1.  Præsentere ny viden

Kravet om at præsentere ny viden er et stående krav til forskning.

2.  Være produktet af en forskningsindsats der lever op til feltets krav om faglig kvalitet og bidrager til udviklingen af forskningsfeltet

Artiklen skal kunne genkendes som forskning af fagfæller, fx ved at leve op til krav om efterprøvbarhed, dokumentation af resultater samt tilstrækkelige og præcise referencer. Artiklen skal også leve op til de krav som feltet har til videnskabelighed.

Der kan også være tale om teoretiske eller abstrakte analytiske bidrag til feltet. Disse artikler markerer oftest deres faglige forankring ved at interagere med den eksisterende forskningslitteratur på området.

Det centrale er at artiklen præsenterer sine resultater på en sådan måde at andre forskere kan bygge videre på dem. Formålet er at ekskludere de publikationer hvor der ikke går en forskningsindsats forud, og hvor formen ikke understøtter at fagfæller kan bygge videre på publikationens resultater.

3.  Være bedømt af mindst én fagfælle

Fagfællebedømmeren skal tage stilling til publikationens kvalitet og forskningsmæssige bidrag. Fagfællen skal opfylde BFI’s krav til fagfællebedømmere. Der opfordres til at bedømmeren benytter sig af Danske Studiers vejledning til fagfællebedømmelse. .


Fagfællebedømmeren

Fagfællebedømmeren og dennes bedømmelse er underlagt 4 krav:

1.  Fagfællebedømmelsen skal finde sted forud for publiceringen

Fagfællebedømmelse er en skriftlig vurdering fra en uvildig ekspert. Den foretages forud for publiceringen. En efterfølgende boganmeldelse kan eksempelvis ikke erstatte fagfællebedømmelsen.

2.  Mindst én bedømmer skal være ekstern i forhold til forlaget

Et manuskript skal som minimum være vurderet af én ekstern bedømmer der er ekspert inden for det konkrete fagområde som publikationen behandler.

Det betyder at en redaktørudtalelse ikke kan gøre det ud for en fagfællebedømmelse i BFI’s forstand. Der skal være tale om en ekspert der er uafhængig af forlaget.

3.  Bedømmere skal være forskningskyndige

Alle bedømmere skal som minimum have forskningskompetence på ph.d.-niveau. Både nationale og internationale bedømmere kan være bedømmere, og de kan hentes fra alle miljøer blot de opfylder minimumskravet.

Denne regel betyder at en ph.d.-studerende ikke kan være fagfællebedømmer før vedkommende har opnået sin grad.

4.  Bedømmelsen skal forholde sig til den videnskabelige kvalitet i værket, og
hvordan det bidrager til ny viden og forståelse

Bedømmerne skal vurdere værkets videnskabelige kvalitet og selvstændige faglige bidrag. En bedømmelse der udelukkende forholder sig til publikationens salgbarhed eller andre kommercielle hensyn, kan ikke betragtes som en fagfællebedømmelse i BFI-forstand.

❦ Læs mere om fagfællebedømmelse Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Advertisement