Redaktionel vejledning

Artiklen

 • Send din artikel til Danske Studier i en mail til redaktionssekretæren, gerne i Word-format, senest den 1. oktober.
 • Vi modtager artikler på dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk og fransk.
 • Hovedbidrag, mindre bidrag og jubilæumsanmeldelser skal forsynes med et engelsk, tysk eller fransk resumé på ca. 10 linjer.

Skrifttyper og formatering

 • Undgå særmarkeringer, fx vekslende skriftgrad, automatisk eller manuel orddeling, lige højremargin og manuelt linje- eller sideskift. Du kan bruge kursiv, men undgå gerne fed og spatieret skrift.
 • Brug tabulatorindrykning når du begynder et nyt afsnit, ikke blanktegn.

Noter

 • Såfremt du bruger noter, så udform disse som fodnoter.
 • Notetallet sættes som potenstal (uden afsluttende parentes), og placeres efter et eventuelt interpunktionstegn. Brug den indbyggede notefunktion i Word.
 • Brug ikke fodnoter i anmeldelser. Forsøg i stedet at indarbejde notens indhold i den løbende tekst.

Citater

 • Kortere citater (op til 3 linjer) står i den løbende tekst og markeres med vinkelformede anførselstegn » … «
 • Længere citater (mere end 3 linjer) sættes som blokcitater, dvs. med indryk, uden anførselstegn og med blank linje før og efter citatet.
 • Citater gengives bogstav- og tegnret efter originaltryk, håndskrift eller en videnskabelig udgave. Sørg for omhyggeligt at tjekke at du har citeret korrekt.
 • Udelader du noget i et citat, skal du markere det med (…).
 • Du skal ikke markere udeladelser i begyndelsen eller i slutningen af citater.

Kommatering

Retstavning

Forkortelser

 • Begræns antallet af forkortelser.
 • Hvis du bruger forkortelser, så forsyn gerne alle de forkortelser der ikke er almindeligt udbredte, med en forklaring.

Litteraturhenvisninger

 • Henvisninger til anvendt litteratur skal indarbejdes i den løbende tekst, gerne efter modellen: (Dal 1956: 88).

Litteraturliste

 • I litteraturlisten skal du som udgangspunkt kun opliste de titler der anvendes i artiklen.
 • Litteraturlisten udformes efter følgende model:

Dal, Erik: Nordisk folkeviseforskning siden 1800. Omrids af text- og melodistudiets historie og problemer især i Danmark. København 1956.
ODS = Ordbog over det Danske Sprog. København 1918-1956.
Falk, Hjalmar og Alf Torp: Dansk-Norskens syntax i historisk fremstilling. Kristiania 1900.
Karl Magnus’ krønike, v. Poul Lindegård Hjorth. København 1960.
Kousgård Sørensen, John (anm.): Aage Hansen: Om Peder Laales danske ordsprog, i: Danske Studier 1992, s. 135-137. København.
Lundgreen-Nielsen, Flemming: Anders Sørensen Vedel og Peder Syv. To lærde folkeviseudgivere, i: Flemming Lundgreen-Nielsen og Hanne Ruus (red.): Svøbt i mår. Dansk Folkevisekultur 1550-1700. Bind 4, s. 153-373. København 2002.
Schack, Jørgen: Dig og mig og vi to. Synspunkter på kasus i moderne dansk, i: NyS 45, s. 48-72. København 2013.

 

 

Advertisement